Egalitatea de șanse

Dacă una este discriminată, toate sîntem!

Lumea literară românească e plină de persoane misogine; aceasta înseamnă că aceste persoane nu doar urăsc femeile (și femeile aflate în poziții de putere sau puternice), ci și acționează dorind să excludă social, discriminînd, hărțuind, făcînd acte de violență împotriva femeilor, le obiectivează și abuzează.

Toate persoanele care observă sau sînt victime ale acestor atitudini/ acțiuni, pot să ne contacteze pe site, sau pe pagina de Facebook.

Reamintim:

– Noul Cod Penal- Art. 223 Hărţuirea sexuală, Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

– Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

– Ordonanța 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Astfel: “a) prin discriminare directă se înțelege situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe criterii de sex, decît este, a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o situație comparabilă;
b) prin discriminare indirectă se înțelege situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepția cazului în care aceasta dispoziție, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare ăi necesare;
c) prin hărțuire se înțelege situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, avînd ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
d) prin hărțuire sexuală se înțelege situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avînd ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
e) prin acțiuni pozitive se înțelege acele acțiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalității de sanse între femei și bărbați și care nu sunt considerate acțiuni de discriminare;

  1. f) prin munca de valoare egală se înțelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorași indicatori și a acelorași unități de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și deprinderi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități egale ori similare de efort intelectual și/sau fizic;
    g) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înțelege discriminarea directă și discriminarea indirectă, hărțuirea și hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfășoară activitatea, precum și orice tratament mai puțin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea sa la acestea;
    h) prin discriminare multiplă se înțelege orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de discriminare.”, de asemenea și:

Art. 2

”(1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vîrstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrîngerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.
(2) Dispoziția de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în intelesul prezentei ordonante”

*Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

**http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_egalitatii_sanse_femei.php

***http://www.dreptonline.ro/legislatie/og_137_2000_prevenire_sanctionare_forme_discriminare_republicata.php

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *